ម៉ាស៊ីនសម្លាប់មេរោគ

 • Multifunction Sterilizer Air Cleaner

  ពហុមុខងារ Sterilizer Air Cleaner

  ការក្រៀវ ខ្យល់បរិសុទ្ធ ការដក formaldehyde ការត្រួតពិនិត្យពេលវេលាពិតប្រាកដ ការកំណត់ពេលវេលាច្រើនល្បឿន ការច្រោះ PM2.5

  1.formaldehyde filtration
  2. តម្រងផ្សែង
  3. ការច្រោះធូលី
  4.toluene filtration
  5. តម្រងផ្សែងទីពីរ
  6. ការច្រោះបាក់តេរី
  7. តម្រងក្លិន
  8.tvoc ត្រង